Przyczyny współczesnego upadku RP według polityki narodowej

Coraz większa część naszego społeczeństwa dostrzega systematycznie pogarszającą się sytuację nie tylko materialną narodu, ale także rozprzestrzeniający się regres we wszystkich sferach funkcjonowania państwa i w życiu narodu. Zaczyna także rozumieć, że jest to rezultat zmian politycznych, jakie nastąpiły po roku 1980, czy po 1989. Zaczynamy także dostrzegać jako niezbędną, konieczną potrzebę uruchomienia zmian, które zahamują i odwrócą powolny, ale systematyczny proces unicestwiania polskiego narodu i jego państwa.

Z powyższymi ogólnymi stwierdzeniami zgodzi się zapewne większość z nas. Jednak będzie już o wiele trudniej, a być może będzie wręcz nie możliwe wspólne ustalenie zakresu i kierunku niezbędnych zmian politycznych w naszym kraju.

To, że sytuacja materialna nasza własna, osobista i naszego państwa pogarsza się z miesiąca na miesiąc, że młodzi Polacy w swojej własnej ojczyźnie nie mają perspektyw rozwoju, bo coraz trudniej o pracę, nie wspominając o godziwej za nią zapłacie, to wszystko są tylko objawy naszej sytuacji politycznej, ale tylko objawy choroby bardzo łatwej do zaobserwowania.

Żeby jednak zastosować odpowiednią terapię do niszczącej organizm narodu i jego państwa choroby, musimy wpierw określić wszystkie główne przyczyny jej powstania, inaczej terapia nigdy nie będzie skuteczna.

Polityka narodowa, nacjonalistyczna, stawiająca sobie za cel główny dobro narodu, a w nim dobro jednostki, dobro narodowego państwa, nie kierująca się ideologią polityczną, ani ideologią religijną, ani ideologią ekonomiczną, umiejąca krytycznie ocenić także naród, wykorzystująca do realizacji swojej dziedziny rzetelną wiedzę wielu dyscyplin nauki, szukająca zawsze racjonalnych rozwiązań, a więc wyzbyta szkodliwych egzaltacji patriotyzmu i religii, jest tym jedynym i właściwym instrumentem, który pozwala określić wszystkie przyczyny choroby państwa i znaleźć właściwą terapię.

45835-509681378888641

Pozostałości Stoczni Gdańskiej – w podobnej kondycji znajduje się cały polski przemysł, cała polska gospodarka

                                 Narodowa analiza politycznej sytuacji Polski

Główne tezy dla polskiej polityki, także dla polityki zagranicznej, nakreślił Z.Brzeziński, wielki przyjaciel i polityczny mentor JPII. I nie są to moje spekulacje, ale oficjalna wypowiedź Z.Brzezińskiego przedrukowana przez tygodnik FORUM w 2010r – oczywiście jego przemyślenia są grubo wcześniejsze i jak zauważymy, polska polityka realizowana jest dokładnie według jego wytycznych od 1989r.

Otóż wg Brzezińskiego polska polityka winna kierować się następującymi priorytetami (ich kolejność podaję wg Brzezińskiego):

1. ścisły sojusz polityczny i współpraca RP z USA (w domyśle także z Izraelem – przyp. D.K.),
2. zaangażowanie RP w działaniach militarnych w ramach NATO,
3. zaangażowanie RP w strukturach UE i dbałość o dobrą pozycję w unii,
4. dobre stosunki z Niemcami,
5. dobre stosunki z Rosją.

Realizacja punktów, 4 i 5, (czyli faktycznych stosunków politycznych z Niemcami i z Rosją) będzie w sposób oczywisty pochodną punktu 1. – będzie zgodna z wytycznymi polityki USA (PiS, L.Kaczyński, wcześniejszy rząd J.Olszewskiego oraz media je wspierające były i są zawsze antyrosyjskie).

Jak zauważymy w dalszej części analizy, punkty, 4 i 5 nie ulegną zmianie, gdy UE (tj. punkt 3.) zajmie kluczową pozycję (przesunie się na pozycję punktu 1.) zgodnie z polityką obecnych rządów PO.

                                           Implikacje polityki światowej
Konflikt między żydostwem anglosaskim (jego interesy realizuje PiS) a europejskim (jego interesy realizuje PO) jest faktyczny i ma wymiar światowy. Zawiera się on głównie w wymiarze finansowym, a krótko mówiąc chodzi o zyski czerpane z państw Zachodu przez światową żydowską finansjerę. Jak wiemy ekspansja żydowskiej finansjery rozprzestrzenia się także i na inne państwa świata. Ekspansja ta jest realizowana przy pomocy agentury wszczynającej tzw. kolorowe rewolty, ale także pociąga za sobą działania militarne (terroryzm, agresja zbrojna).

Można zaobserwować, że w łonie światowego żydostwa finansowego istnieją poważne rozbieżności, co do stworzenia NWO z jedną wspólną walutą. Z pewnością nie może to być, bezwartościowy dzisiaj, $ USA, ani funkcjonujące na identycznych zasadach € UE. Jednak w przeciwieństwie do $ mechanizmy finansowe związane z € mogą jeszcze przez jakiś czas posłużyć do okradania narodów świata, ponieważ ilość wirtualnego € jest nieporównanie mniejsza niż ilość wirtualnego $. A stworzenie jednej wspólnej, nowej waluty, funkcjonującej na dotychczasowych zasadach przynoszących zyski światowej finansjerze jest już po prostu nie możliwe z ekonomicznego punktu widzenia – nie zlikwidowałoby to istniejącego kryzysu.

Faktycznie żydowska finansjera znalazła się w sytuacji bez wyjścia – nie istnieje żadne rozwiązanie pozwalające zachować jej dotychczasową pozycje głównego decydenta w polityce światowej oraz zapewniające jej zyski bez pracy. Oznacza to, że nie może dłużej istnieć aktualny światowy system finansowy, ponieważ nie zawiera on mechanizmów umożliwiających rozwój gospodarczy.

Udział państw europejskich w ramach NATO w agresjach USA na Libię, Irak, udział służb państw UE w rewoltach destabilizujących państwa Bliskiego Wschodu, czy wcześniej udział Niemiec w wojnie w Jugosławii, wynikał przede wszystkim z chęci zabezpieczania swoich („europejskich”) interesów w dostępie do surowców energetycznych.
Warto tu zwrócić uwagę także na fakt, że Rosja i ChRL wyraziły gotowość pomocy dla strefy € UE – nie czynią tego bezinteresownie. Jest to chęć wzmocnienia UE w celu osłabienia USA.

Z kolei USA do osłabienia UE wykorzystują swoje agencje ratingowe, które obniżają wiarygodność kredytową UE.

Jak wspomniano wyżej, jest także oczywiste, że istnieje jakiś naczelny sanhedryn finansowy, gdzie zbiegają się wszystkie nitki wielkiej polityki. W obliczu kryzysu przestał on jednak być monolitem. A o konflikcie w łonie światowej żydowskiej finansjery świadczą następujące fakty:

a) ponad 60% surowców energetycznych dostarczanych do UE jest kontrolowane przez finansjerę żydowską (anglosaską) – zarabiają kosztem żydostwa europejskiego i umacniają – raczej ratują, wydłużają agonię $ USA,
b) celem głównym wojny w Jugosławii było wyrąbanie korytarza dla kontrolowanych przez „Anglosasów” rurociągów z Bliskiego Wschodu do UE,
c) Gazociąg Nabucco – gaz z Azerbejdżanu, Iranu, Turcji do UE (inwestycja nie zakończona),
d) konflikt wokół Gazociągu Północnego, który poprzedziła odmowa żydo-rządu RP poprowadzenia gazociągu przez terytorium Polski,
e) polskie zasoby gazu znajdują się już całkowicie pod kontrolą JudeoUSA, które będą czerpały korzyści ze sprzedaży polskiego gazu do UE.

Celem tej polityki było wyeliminowanie, ograniczenie dostaw gazu rosyjskiego dla UE (i także osłabienie gospodarki rosyjskiej) i jednoczesne zapewnienie dostaw do UE z innych źródeł, ale kontrolowanych przez „Anglosasów”. Operacje te miały ratować $ USA poprzez upychanie pustych $ w cenie surowców energetycznych. Póki co, z powodu różnicy interesów, nie ma wśród żydostwa zgody na zastąpienie $ i € jedną walutą. Pomysł ten staje się mało realny właśnie z powodu gospodarczego upadku Zachodu.

Od kilku lat rządy sprawuje PO, czyli partia realizująca interesy europejskiego żydostwa. Rząd PO zmienił priorytety wyznaczone przez Z.Brzezińskiego. Punkt 3. jego wytycznych dla RP został przesunięty na pozycję pierwszą – reszta pozostaje bez zmian. Polityka rządu PO względem Rosji zgodna jest z nakazem unijnym (także i USA), jest poprawna. Rząd PO walczy natomiast z Białorusią i z nowym rządem Ukrainy chcąc wyrwać te państwa z tzw. strefy wpływów Rosji (nie można wykluczyć rebelii na Ukrainie inspirowanej przez syjonistów z USA). Zatem ani PO, ani PiS – obydwie w interesie swoich sponsorów – nie są zainteresowane utrzymaniem niezależności gospodarczej i politycznej RP. Wskazuje to – i powiedzmy to otwarcie – na agenturalne pochodzenie żydo-władzy w RP.

                                        Rola Kościoła Katolickiego w Polsce

 Chcę na wstępie mocno podkreślić, że krytyczna ocena polityki KK nie oznacza zanegowania uniwersalistycznych treści katolicyzmu i samej religii katolickiej. Polityka nacjonalistyczna szanuje, bowiem przywiązanie narodu do tradycji katolickiej.

Musimy jednak zwrócić uwagę, że polityka hierarchii KK w Polsce pokrywa się dokładnie z wytycznymi Z.Brzezińskiego, polityka realizującego syjonistyczny program światowej żydowskiej finansjery. Potwierdzeniem tej konkluzji są zdarzenia:

– 1991r. JPII zakończył przemówienie do Polaków: ” Polska ma przed sobą wielką europejską przyszłość.” (podobne teksty wygłaszał wielokrotnie przy każdej następnej wizycie w Polsce) – odpowiada punktowi 3. wytycznych Brzezińskiego,
– pochówek L.Kaczyńskiego (PiS), realizatora polityki USA, na Wawelu – za aprobatą i zgodą hierarchii KK w Polsce,
– wyśpiewywanie „Bogurodzicy” (hierarchowie śpiewali ochoczo) w warszawskiej katedrze B.Komorowskiemu (PO), realizatorowi polityki UE, – za aprobatą i zgodą hierarchii KK – punkt 3. wytycznych Brzezińskiego,
– udział duchownych katolickich w zbrodniczych misjach polskich żołnierzy w ramach NATO – punkt 2. wytycznych,
– ewangelizacja Rosji – punkt 5. wytycznych:

Chodzi o to, żeby wprowadzić do Rosji całą zgniliznę Zachodu i zniszczyć Rosję od wewnątrz, także przy pomocy „katolickiego krzyża” – to jest oczywiście pewien skrót myślowy (podobne moje stanowisko spowodowało wyrzucenie mnie z ProPolonii). Niestety, ta ewangelizacja ma wymiar czysto polityczny i jest podporządkowana światowej żydowskiej finansjerze z Wall Street. Dlatego wszystkie siły polityczne w Polsce (w tym przede wszystkim obce, czyli JudeoUSA i JudeoUE) mające wpływ na społeczeństwo, wszelkimi sposobami starają się nie dopuścić do zbliżenia Polski z Rosją. To jest także bardzo stara, ale ciągle aktualna polityka Watykanu. Taka polityka jest sprzeczna z żywotnymi interesami naszego narodu. Zatem, KK – jego hierarchia stoją w jawnej opozycji względem narodu.
P.4. wytycznych Brzezińskiego: dobre stosunki z Niemcami – tutaj przed szereg wyrwał się niepotrzebnie prymas S.Wyszyński 18.11.1965r. ze swoim „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” (tragiczny błąd polityczny – z czyjej inspiracji?), czym sprawił niemieckim braciom katolikom ogromny kłopot – oni tego listu nie chcieli, a ich odpowiedź była już napisana językiem dyplomatycznym, a nie w duchu katolickiego pojednania, zostawiającym kwestie granicy na Odrze i Nysie otwartą.

Trzeba wiedzieć i pamiętać, że upadek chrześcijaństwa w Polsce nastąpił już w wieku XI, zaledwie kilkadziesiąt lat po jego wprowadzeniu. Odnowienie chrześcijaństwa na polskich ziemiach (król Kazimierz Odnowiciel) nastąpiło przy pomocy rycerstwa niemieckiego.

Rzym chcąc na trwale zapewnić sobie panowanie w Polsce doprowadził do instalacji na naszych ziemiach Zakonu Krzyżackiego. Mimo, iż wojska polskie razem z wojskami innych narodów słowiańskich rozgromiły Zakon i europejskie rycerstwo (rycerstwo chrześcijańskiej „unii europejskiej”) w 1410r. i później w 1466r., RP nigdy nie wyeliminowała tego zagrożenia, nad czym troskliwie czuwał Watykan.

Wiedzieć trzeba także, że prowadzone przez Polskę w interesie Watykanu wyniszczające nasz kraj wojny: z Rosją 1609-1667, ze Szwecją 1655-1660 (zaprowadzenie katolicyzmu w Rosji i w Szwecji), z Turkami 1683-1699 (z inicjatywy Rzymu obrona katolickiej Austrii), przyśpieszyły upadek militarny i gospodarczy Polski. XVII w. to także całkowite opanowanie życia gospodarczego w Polsce przez mniejszość żydowską, która pojawiła się w RP razem z chrześcijaństwem. Efektem podporządkowania Polski interesom Rzymu były zabory.

Nade wszystko warto uzmysłowić sobie fakt, że religia chrześcijańska wywodząca się z judaizmu biblijnego (podobnie jak późniejszy judaizm talmudyczny/rabiniczny) była czynnikiem sprzyjającym do zasiedlania przez żydów ziem opanowanych przez chrześcijaństwo. Z tym niekorzystnym zjawiskiem zaczęła walczyć Europa Zachodnia już w wieku XIII. Wypędzani z zachodu Żydzi zaczęli przemieszczać się na wschód, do Polski. Stąd mamy, datowany od średniowiecza, rozpoczynający się rozwój państw zachodniej Europy i jednocześnie rozpoczynający się upadek państwa polskiego. Zawdzięczamy to chrześcijaństwu i żydostwu – jest to także doskonale widoczne dzisiaj, dlatego z tak wielką determinacją chce się zakodować w naszej świadomości zbitkę pojęciową: Polak-katolik.

Dobre stosunki z Niemcami realizuje także żydo-władza RP i nie ma tu żadnego znaczenia, czy były to rządy PiS, czy jest to rząd PO, a czyni to w sposób następujący:

– nikt nie podejmuje kwestii naszej granicy z Niemcami, która utraciła moc traktatową w 1995r.

– mamy już dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Ziemiach Odzyskanych,

– nikt nie żąda od władz NRF wypłaty odszkodowań za II w.św.,

– nikt nie żąda uznania 2 mln Polaków mieszkających w NRF za mniejszość narodową.

Razwiedka

„Rzawiedka” to ulubione określenie agenta wpływu, red. S.Michalkiewicza.

Jest więcej niż pewne, że wywiad rosyjski działa w Polsce, na podobnej zasadzie jak inne wywiady i podobnie jest w innych państwach. Jednak współczesna „razwiedka” w Polsce jest już całkowicie made in USA i made in UE w różnej, zmiennej konfiguracji. Najgorsze jest jednak to, że zarówno made in USA, jak i made in UE jest w istocie made in spod znaku gwiazdy Dawida żydowskiej światowej finansjery.

  

                                                 Kwestia żydowska

Żydostwo jest dzisiaj przerażone sytuacją kryzysową światowej gospodarki (pamiętajmy: za ten kryzys odpowiedzialność spada wyłącznie na światową finansjerę żydowską), która może spowodować – to jest bardzo prawdopodobne -, upadek gospodarczy i polityczny USA, a w następnej kolejności UE.

Problem z żydostwem odgrywa dzisiaj w polityce światowej na tyle istotną rolę, że w 2006r. prezydent W.Putin zaproponował premierowi Izraela przeniesienie państwa Izrael na terytorium Rosji. Jako ciekawostkę można odnotować fakt, że mimo krytyki w powszechnych żydo-mediach ostatnich wyborów w Rosji, że są zmanipulowane, jedynie Izrael uznał je oficjalnie za koszerne, czyli uczciwe, dobre – może właśnie w ramach wdzięczności za propozycje W.Putina?

Identyczną propozycję, przeniesienia państwa Izrael na ziemie dawnego NRD i na nasze Ziemie Zachodnie złożyła Izraelowi UE w trakcie wspólnych obrad parlamentów NRF-Izrael i RP-Izrael.

Żydzi mogą teraz wybierać albo propozycję rosyjska, albo europejską. Zważywszy na fakt, że dokonali oni (ich światowa finansjera) zniszczenia gospodarki USA i aktualnie niszczą gospodarkę UE, najrozsądniejszą, zatem dla nich wydaje się być propozycja rosyjska, a więc państwa, które umacnia swoja pozycję polityczną i gospodarczą. Zobaczymy, czyją propozycję, mimo oczywistych sentymentów do Europy – do Polski, Żydzi wybiorą?

                                                            Podsumowanie

 Z powyższych rozważań wynik, że polityka polska, a więc Państwo Polskie jest całkowicie podporządkowane światowym interesom USA, UE oraz Watykanu, czyli KK, którego reprezentacją jest Episkopat Polski.

Wszystkie te trzy siły oraz wspierające je media „od Michnika do Ryzyka” są wrogie interesom polskiego narodu i jego państwa. Oczywiście wielu Polaków daje się zwieść „katolicko-patriotycznej” indoktrynacji mediów o.T.Rydzyka – Michnika w sutannie.

Zatem, polska polityka narodowa nie może być poddana dyktatowi USA i UE i nie może być uległa wobec judeochrześcijańskiej indoktrynacji Watykanu.

Symbolem polityki polskiego narodu i jego państwa nie może być także katolicki krzyż umiejętnie wykorzystywany przez tzw. katolickie partie, które pod hasłami obrony katolickich wartości przemycają liberalne treści ekonomiczne i polityczne, bo poczciwy, ale politycznie nieświadomy Polak-katolik kupi je na pniu.

Polska polityka musi być suwerenna, realizowana z myślą o polskim narodzie i dla jego dobra, ale żeby taką być mogła musi być nacjonalistyczna.

imagesZamiast banków, handlu, przemysłu, armii, samoorganizacji narodu, krucjata różańcowa i wytrwała modlitwa – taką drogę odnowy RP podpowiada się dzisiaj Polakom.

tekst z 16.01.2012

Dariusz Kosiur

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s